Toelatingsprocedure

Toelatingsprocedure

Vereisten voor toelating tot het lidmaatschap

Toelatingseisen:

a) Basiseisen:
U beschikt over een passende en succesvol afgeronde HBO-opleiding of universitaire opleiding (NVAO-geaccrediteerd) die op de NVPA-basislijst staat.
WO-opleidingen van 1989 of daarvoor zijn akkoord. 
De HBO-opleiding moet zijn afgerond met een diploma van in of na 1989.
PSBK-opleidingen die geaccrediteerd zijn door het CPION of de SNRO zijn akkoord voor reparatie van niet-relevante WO- en HBO-opleidingen.

b) Vervolgeisen:

U beschikt over een drie- of vierjarige succesvol afgeronde therapeutische vervolgopleiding die geaccrediteerd is door een door het NVPA goedgekeurde accreditatie-organisatie.
U vindt hier de lijst met goedgekeurde vervolg-opleidingen. Let op: voor buitenlandse opleidingen is een NUFFIC-verklaring nodig. (Klik op de link)

 • Een bachelor social work, sociaal-pedagogische hulpverlening, maatschappelijk werk, WO psychologie, toegepaste psychologie, pastoraal werk, WO Orthopedagogiek, WO humanistiek (alleen de richting geestelijke verzorging), creatieve therapie, kunstzinnige therapie of WO Theologie + certificaat Klinisch Pastorale Vorming komen in aanmerking voor een tweejarige vervolgopleiding. Voor alle andere opleidingen geldt een driejarige vervolgopleiding.

Maatwerkroute:

Indien u niet aan de bovengestelde criteria voldoet, maar u van mening bent dat u wel binnen het NVPA-profiel past of u wilt advies op welke wijze u wel kan voldoen aan de toelatingscriteria, dan kunt u de maatwerkroute volgen.
Let op, ook bij de maatwerkroute moet u beschikken over een afgeronde NVAO geaccrediteerde basisopleiding op minimaal HBO Bachelor niveau.”

Aan de maatwerkroute zijn kosten verbonden, nl. € 100 (excl. 21%BTW). Na ontvangst van uw betaling gaat de procedure van start. Binnen 6 weken ontvangt u uitsluitsel over het maatwerkverzoek. 

- Na een positieve beoordeling van uw aanvraagdossier kunt u zich aanmelden via de normale toelatingsprocedure op de NVPA website. U kiest dan bij opleidingen: ''Via maatwerkprocedure''.

- Na een negatieve beoordeling kunt u niet worden toegelaten tot het NVPA. Vanuit de maatwerkroute kan er ook een advies aan u toegestuurd worden waarmee u alsnog aan de toelatingscriteria kunt gaan voldoen.

Aanvullende eisen:

 • Aantoonbare scholing in DSM IV of V of psychopathologie; Lijst met mogelijke opleiders (klik op de link).
 • (Aantoonbaar) twee jaar ervaring als therapeut (zelfstandig of in loondienst) hebben opgedaan.
 • U werkt als therapeut zelfstandig met cliënten en hebt een caseload.
 • Supervisie en leertherapie: Het NVPA vindt het van groot belang dat beide onderdelen in de opleiding aan bod geweest zijn. De minimale norm voor de leertherapie is een range van 5-10 sessies. Voor de supervisie geldt de norm van minimaal 10 sessies supervisie.

Als u aan bovenstaande aanvullende eisen voldoet, komt u in aanmerking voor het reguliere lidmaatschap (B-lidmaatschap).
Als u nog niet aan één of meerdere aanvullende eisen voldoet, kunt u worden toegelaten als aspirant-lid (A-lidmaatschap). Er worden in dat geval aanvullende toelatingseisen gesteld. U hebt vervolgens twee jaar de tijd om hieraan te voldoen. Wanneer u aan de aanvullende toelatingseisen voldoet, wordt het A-lidmaatschap omgezet naar het B-lidmaatschap.

Tenslotte wordt van alle leden een geldige VOG-verklaring gevraagd. U ontvangt van ons na het ingaan van het lidmaatschap per e-mail een link om deze aan te vragen. Het is dus niet nodig om vooraf zelf een VOG aan te vragen. Een VOG is 5 jaar geldig. Om u aan te kunnen melden bij de RBCZ is een VOG nodig die niet ouder is dan 3 maanden. 

Ook is het hebben van een e-mailadres nodig om leden te kunnen voorzien van informatie over de vereniging en snel te kunnen informeren over andere zaken die voor hen van belang zijn.

De NVPA-beroepscode is een ethische code waarin de omgang met cliënten verwoord wordt. Een belangrijk raamwerk voor de therapeut.

Toelatingsroute

De toelatingsprocedure bestaat uit twee fasen:

A) Fase 1

Eerste aanmelding (uitsluitend via het aanvraagformulier op de website)
Via de website van het NVPA (onder het kopje 'Voor zorgverleners' kiest u 'Aanmelden als lid'). Uw aanvraag kan pas in behandeling worden genomen nadat alle velden ingevuld zijn en alle bijlage toegevoegd zijn. Hierna kunt u via de IDEAL button uw betaling voldoen voor de aanmeldingsprocedure.

Om uw aanvraag compleet te maken zijn de volgende documenten tijdens de digitale aanmelding benodigd:
- Pasfoto van de aanvrager
- Diploma's en getuigschriften van alle relevante opleidingen en cursussen
- CV met daarin uw pasfoto
- Geschillenorganisatie bewijsstuk indien u al geregistreerd bent (het NVPA heeft een collectieve regeling met de SCAG)

B) Fase 2

Toetsing van uw aanvraag

Als uw aanvraagdossier compleet is ingediend wordt deze beoordeeld door de toelatingscommissie. De kosten voor de toetsing/screening van uw dossier bedragen € 100,-. Na ontvangst van het bedrag wordt uw aanvraag in behandeling genomen door de toelatingscommissie.
De toetsing/screening wordt schriftelijk gedaan op basis van de door u ingezonden stukken. U ontvangt in principe binnen circa 4 weken uitsluitsel. Een vakantieperiode kan hierin vertragend werken!

De uitslag kan zijn:
1. Toelating tot het lidmaatschap (B-lidmaatschap)
2. Toelating tot het aspirantlidmaatschap (A-lidmaatschap) met aanvullende toelatingseisen
3. Afwijzing van uw aanvraag

  Bezwaarschrift

  Wanneer u het niet eens bent met de besluitvorming inzake de toelating (c.q. de toegekende lidmaatschapsvorm of toegewezen specialisatie), dan kunt u binnen vier weken na dagtekening van het besluit schriftelijk bezwaar aantekenen bij de Bezwarencommissie (BC) van het NVPA.
  Tijdens de zitting van de BC krijgt u de mogelijkheid om uw bezwaar nader toe te lichten. Een zitting duurt circa 1 uur. De BC bestaat gewoonlijk uit drie personen.

  Aanvraag AGB code

  Wanneer u nog niet in het bezig bent van een persoonlijke en/of praktijk AGB code, kunt u deze na ingang van het NVPA lidmaatschap aanvragen met uw Licentie (is bewijs van lidmaatschap). Voor het NVPA zijn de codes 90 en 94 van toepassing. Vergeet niet een kwalificatiecode toe te laten voegen. Voor de 90 code zijn dit : .........
  Voor de 94 codes zijn dit: 9422 NVPA therapeut

  Aanvraag VOG

  Alle leden moeten in het bezit zijn van een geldige VOG-verklaring. U ontvangt van ons na het ingaan van het lidmaatschap per e-mail een link om deze aan te vragen. Het is dus niet nodig om vooraf zelf een VOG aan te vragen. Een VOG is 5 jaar geldig. Om u aan te kunnen melden bij de RBCZ is een VOG nodig die niet ouder is dan 3 maanden.

  Aanvraagformulier lidmaatschap RBCZ

  Na opname in het NVPA-register ontvangt u een inschrijvingsformulier voor registratie bij de RBCZ. Mocht u al ingeschreven staan bij de RBCZ, dan kunt u tijdens de aanmeldingsprocedure uw licentienummer doorgeven. U kunt hierbij ook kenbaar maken als u het NVPA als eerste beroepsorganisatie wilt laten registreren. U kunt pas ingeschreven worden bij de RBCZ met een geldige AGB code en een VOG die niet ouder is dan 3 maanden. 

  Dag voor nieuwe leden

  Na toelating tot het NVPA krijgt u een uitnodiging voor de 'Dag voor nieuwe leden'. Dit is een éénmalige bijeenkomst waarin u kennis kunt maken met andere nieuwe leden, informatie krijgt over het NVPA en een boeiende workshop aangeboden krijgt. Tevens is er de gelegenheid om vragen te stellen.
  Nieuwe leden ontvangen tijdig een uitnodiging voor deze dag.

  Procedure voor opzegging

  De uitschrijving als lid is statutair geregeld. Dit kun je lezen in artikel 13 van de huidige statuten:
  Opzegging van het lidmaatschap door het lid moet schriftelijk (per brief of e-mail) worden gedaan aan de vereniging vóór één december van het lopende verenigingsjaar, met dien verstande dat de jaarlijkse bijdrage verschuldigd is tot het einde van dat verenigingsjaar.

  Procedure voor herinschrijving (spijtoptantenregeling)

  Het komt voor dat leden na hun opzegging spijt krijgen en opnieuw lid willen worden. De onderstaande regeling is dan van toepassing:
  Leden die hun lidmaatschap opzeggen en binnen één jaar spijt krijgen van hun keuze, mogen gewoon opnieuw lid worden. Zij hoeven niet te voldoen aan de vigerende toelatingsvoorwaarden die gesteld worden aan het lidmaatschap, met uitzondering van de basisopleiding. Deze moet wel voldoen aan de dan geldende NVPA-toelatingscriteria.
  Dat laatste heeft te maken met het opnieuw kunnen registreren van de spijtoptant bij de RBCZ omdat ze moeten voldoen aan de HBO-basisopleidingseis.

  Voor oud-leden die pas na meer dan een jaar opnieuw lid willen worden gelden de dan vigerende toelatingscriteria en toelatingsprocedure.

  AVG-notitie:
  Alle gegevens die wij vragen, verzamelen en bewaren staan in het teken van het lid worden en lid zijn van onze beroepsverening.
  Alle leden geven toestemming om hun gegevens digitaal te gebruiken t.b.v. de koepelorganisatie (het RBCZ) en zorgverzekeraars.

  Studentlidmaatschap

  Het doel van een studentlidmaatschap is om studenten kennis te laten maken met het NVPA en in de gelegenheid te stellen om zich verder te professionaliseren. Studentleden zijn niet ingeschreven in het NVPA-register en zijn dus geen lid van het NVPA. Zij komen daarom ook niet in aanmerking voor vergoedingen van zorgverzekeraars.

  Als student-lid kunt u deelnemen aan studiedagen van het NVPA (m.u.v. de aan de ALV gekoppelde studieochtend). Ook kunt u zich aansluiten bij een vakgroep en deelnemen aan de vakgroep-activiteiten. U wordt door middel van onze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen en nieuwsberichten.

  U kunt zich aanmelden voor het studentlidmaatschap, wanneer u een opleiding volgt die op onze lijst met goedgekeurde vervolgopleidingenlijst met goedgekeurde vervolgopleidingen staat. Als uw opleiding niet op deze lijst voorkomt, kunt u contact met ons opnemen om uw opleiding aan ons voor te leggen ter goedkeuring. Vermeld hierbij duidelijk de naam van de opleiding, het opleidingsinstituut, de duur van de opleiding en door wie deze geaccrediteerd is.
  Nadat u zich aangemeld hebt via het daarvoor bestemde inschrijfformulier.

  Als NVPA-student-lid kunt u zich niet registreren bij de RBCZ.

  Sommige opleidingen sluiten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) af voor het werken met cliënten in een opleidingssituatie. Wanneer de opleiding dit niet heeft gedaan, adviseren wij u zelf een BAV (Balens of DBA-advies) af te sluiten.
  Ook wat betreft de aansluiting bij een geschillenorganisatie (zoals bijvoorbeeld de SCAG) raden wij u aan met de opleiding te bespreken of dat nodig is in uw situatie.
  SCAG informatie: (citaat)
  “Wanneer studenten vanuit de praktijk van de opleider werkzaamheden verrichten hoeven zij zich niet aan te sluiten bij een geschillencommissie. Echter dient de opleider wel na te gaan of deze handelingen van studenten door hun verzekering gedekt worden.
  Handelen de studenten eventueel vanuit een eigen praktijk dan dienen zij zich aan te sluiten bij een geschillencommissie en voor het betreffende risico een BAV af te sluiten.”


  Aansluiting bij de SCAG verloopt via het secretariaat van het NVPA. De kosten bedragen € 20 (excl. 21% BTW) per jaar.

  De kosten voor het NVPA-studentlidmaatschap zijn € 30,- per persoon per jaar.
  Het studentlidmaatschap wordt stopgezet wanneer de opleiding is afgerond of wanneer u voortijdig stopt met de opleiding.

  Wanneer u de opleiding afgerond hebt en wanneer u daarna voldoet aan de NVPA-toelatingscriteria kunt u zonder inschrijvingskosten ingeschreven worden in het register van het NVPA.